Regulamin

określający zasady i warunki uczestnictwa w korepetycjach on-line organizowanych przez

BPO Network Sp. z o. o.

Oznaczenia

Umowa – potwierdzenie płatności na podstawie wystawionej imiennej faktury VAT.
Regulamin – niniejszy tekst.
Uczeń – uczestnik zajęć on-line, osoba korzystająca z usług edukacyjnych organizowanych
przez BPO Network.
Rodzic – rodzic lub prawny opiekun zawierający w imieniu małoletniego ucznia umowę z BPO
Network.
Korepetytor – osoba prowadząca zajęcia indywidualne posiadająca odpowiednie kwalifikacje
stosowne do prowadzonych zajęć on-line.
Zajęcia – korepetycje przedmiotowe, indywidualne, prowadzone przez korepetytora.
Płatność – opłata za uczestnictwo w zajęciach płatnie z góry na podstawie faktury VAT.
Zajęcia – podstawowa jednostka zajęć, trwających 60 minut.
Lokal – pomieszczenie zamknięte w którym odbywają się zajęcia.
Zdalny – sposób przeprowadzania zajęć za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych
Organizatora korepetycji – BPO Network Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. 7a, 02-366 Warszawa,
Koordynator projektu – IWONA LEWANDOWSKA

Uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach może uczestniczyć uczeń, który posiada uregulowaną płatność na podstawie wystawionej faktury VAT i stosuje się do regulaminu.

2. Kwestie sporne dotyczące uczestnictwa ucznia na zajęciach rozstrzyga koordynator projektu Belfer w sieci BPO Network Sp. z o.o.

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć inne osoby poza uczniami i nauczycielem dokonującym hospitacji zajęć.

4. Zajęcia mogą się odbywać jedynie w lokalu dostosowanym do nauki, przy komputerze i w godzinach ustalonych między korepetytorem i uczniami od poniedziałku do piątku. W soboty i niedzielę nie prowadzi się zajęć.

5. Na podstawie wstępnej diagnozy, nowi uczniowie są przydzielani do poszczególnych zajęć zgodnie z wiekiem i/lub zakresem posiadanej wiedzy.

6. Uczestnictwo w zajęciach poprzedzają 2 lekcje próbne (odpłatne), po lekcjach próbnych zarówno korepetytor jaki uczeń mają prawo zdecydować o dalszej współpracy.

7. Korepetytorzy mogą pomóc w przygotowaniu do sprawdzianu czy egzaminu ucznia, natomiast nie pracują z uczniem w czasie rzeczywistym podczas sprawdzianu czy egzaminu.

8. Zajęcia prowadzone są w warunkach odpowiednich dla korepetytora i ucznia tj. w pomieszczeniu dostosowanym do przeprowadzenia lekcji, wolnym od rozpraszających czynników zewnętrznych.

9. Zarówno uczeń jak i korepetytor zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania zajęć. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności lub spóźnienia powyżej 10 minut, zajęcia przepadają.

10. Usprawiedliwiona (zaakceptowana przez korepetytora) nieobecność przechodzi na kolejny tydzień zajęć zgodnie z planem lekcji. Nie ma możliwości odpracowania w innym terminie w danym tygodniu.

11. Nie ma możliwości zmiany ustalonego wcześnie terminu zajęć.

12. Do obowiązków korepetytora nie należy informowanie o rozpoczynających się zajęciach.

13. Uczeń ma obowiązek przygotować się do kolejnych zajęć zgodnie z poleceniem Korepetytora oraz odrabiać zadania domowe.

14. Koordynator projektu prowadzi ewidencję obecności potwierdzoną w dniu zajęć wpisem korepetytora. Na życzenie rodzica istnieje możliwość udostępnienia ewidencji obecności rodzicowi.

Kontakt z rodzicami

1. W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu zajęć, uczeń i rodzic mają prawo do zgłaszania koordynatorowi projektu Belfer w sieci BPO Network Sp. z o.o. wniosków i zastrzeżeń dotyczących zarówno spraw merytorycznych (tok nauczania), jak i organizacyjnych.

2. Rodzic ma prawo uzyskiwać od korepetytorów w trakcie trwania zajęć telefoniczną bądź pisemną informację na temat postępów w nauce i dyscyplinie ucznia.

Harmonogram i nieobecności

1. Obecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana na liście obecności przez korepetytora i może być weryfikowana przez rodzica.

2. Planowaną lub losową (choroba, wyjazdy itp.) nieobecność na zajęciach uczeń lub rodzic zgłasza wcześniej korepetytorowi. Nie ma możliwości odpracowania tych zajęć w bieżącym tygodniu. Zajęcia przedłużają się o 1 tydzień.

3. Nieobecności niezgłoszone zgodnie z ww. punktem są traktowane jako nieusprawiedliwione i nie podlegają odrobieniu (zajęcia przepadają mimo ich opłacenia).

4. Niezgłoszone zaprzestanie uczestniczenia ucznia w zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem umowy i nie jest podstawą do obniżenia bądź zwrotu opłaty za zajęcia.

5. W przypadku absencji korepetytora, koordynator projektu zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia uczniów o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym uzgodnionym z uczniem.

6. Możliwe jest udzielanie korepetycji w okresie wakacyjnym, po wcześniejszym ustaleniu z korepetytorem.

Sprawy porządkowe

1. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i regularnego w nich uczestniczenia.

2. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez korepetytora prac domowych. W przypadku ucznia małoletniego, nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje rodzic.

3. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowywania się w trakcie zajęć zdalnych oraz na terenie lokalu. W szczególności nie przeszkadzania korepetytorowi, oraz stosowania się do poleceń korepetytora.

4. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć, chyba że Korepetytor na to zezwala.

5. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w zajęciach w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku zajęcia nie podlegają odrobieniu.

Płatności

1. Płatność za zajęcia odbywa się z góry, na podstawie imiennej FAKTURY VAT

2. Zajęcia odbywają się po przedstawieniu potwierdzenia płatności za zajęcia.

3. Po określeniu liczby godzin koordynator projektu przesyła FV z prośbą o potwierdzenie płatności na tej podstawie może zlecić zajęcia.

4. W sytuacji gdy, klient rozmyśli się i zrezygnuje z zajęć, zobowiązany jest przesłać pisemną rezygnację z zajęć za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej, na tej podstawie dział księgowości wystawi korektę do FV i prześle klientowi do potwierdzenia otrzymania korekty.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 i obowiązuje do odwołania.

Regulamin przesyłamy na maila z pisemną prośbą o odesłanie wiadomości mail z informacją zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuje go.